Buddhism

Kinh Địa-Tạng

Kinh Địa-Tạng

Description Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Hán Dịch: Tam Tạng Pháp Sư Pháp Ðăng Việt Dịch: Hòa Thượng Thích Trí Tịnh Diễn đọc: Thy Mai, Ngọc Mỹ Link t...
Sharing Jesus in the Buddhist World - ISBN:9780878085064

Sharing Jesus in the Buddhist World - ISBN:9780878085064

Bhikku, Bhuddadasa. Handbook for Mankind. Bangkok: The Dhamma Study Practice Group, 1980. . The 24 Dimensions of Dhamma. Bankok: Vuddhidhamma Fun...
Islam and the State in Myanmar: Muslim-Buddhist Relations and the Politics of Belonging - ISBN:9780199461202

Islam and the State in Myanmar: Muslim-Buddhist Relations and the Politics of Belonging - ISBN:9780199461202

This volume explores the relation between Islam and the state in Buddhist-majo...